Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 49605/Α5/29-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ-7ΘΑ)Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Α’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 05 και την Κυριακή 06 Ιουνίου 2021.

Για τα απαραίτητα έγγραφα (ενημερωτικά, οδηγίες, αιτήσεις) επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠOΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ