ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες που υπέβαλαν την «ΗλεκτρονικήΑίτηση» εγγραφής για το σχολικό έτος 2021-2022  μέσω της εφαρμογήςe-εγγραφές  για την ολοκλήρωσή της να καταθέσουν αυτοπροσώπως ταπαρακάτω δικαιολογητικά : Αίτηση εγγραφής (το έντυπο επισυνάπτεται) Την «Ηλεκτρονική Αίτηση» εγγραφής από το e-eggrafes   Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του κηδεμόνα ή του μαθητή, ανείναι ενήλικoς (Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής