Πραγματοποίηση του eTwinning Προγράμματος «Gender Empowerment for Students» για τη Σχολική Χρονιά 2023-2024.Με χαρά ανακοινώνουμε την πραγματοποίηση το ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning «Gender Empowerment for Students», με τη συνεργασία σχολείων από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ισπανία.

Το eTwinning είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες κάνοντας χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ενώ τους παρέχει την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες, γενικότερη υποστήριξη).

Μέσω αυτού του προγράμματος, οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους μαθητές από διάφορες χώρες, να μοιραστούν ιδέες και να αναπτύξουν την πολιτιστική τους βάση. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να μοιραστούν παιδαγωγικές πρακτικές με συναδέλφους τους από άλλες χώρες.

eTwinning Πρόγραμμα «Gender Empowerment for Students